کتاب ها و تالیف ها :

 

نام کتاب : دکلاماسیون از دیدگاه دکتر سید وحید عمادی

تالیف : دکتر سید وحید عمادی

مقدمه و تقریظ : پروفسور سید حسن امین

مترجم : سید هادی عمادی                                      

تهیه و تنظیم : بنیاد بین المللی دکلمه 

زبان کتاب : فارسی و انگلیسی

دکلاماسیون از دیدگاه دکتر سید وحید عمادی

 

نام کتاب : دکلاماسیون در چهارچوب امپریالیسم

تالیف : دکتر سید وحید عمادی

با مقدمه ای از دکتر حسین الهی قمشه ای

تهیه و تنظیم : بنیاد بین المللی دکلمه

زبان کتاب : فارسی

دکلاماسیون در چهارچوب امپریالیسم

 

نام کتاب : عشق و دکلمه 

تالیف : دکتر سید وحید عمادی

زبان کتاب : روسی

عشق و دکلمه

 

 نام کتاب : کمونیست فرهنگی - سکولاریسم اندیشه

تالیف : دکتر سید وحید عمادی

تهیه و تنظیم : بنیاد بین المللی دکلمه

زبان کتاب : فارسی

کمونیست فرهنگی ، سکولاریسم اندیشه

 

 

اوقات شرعی