دکلمه از دیدگاه مدیر بنیاد دکلمه :

عموما وقتی واژه دکلمه به گوش میرسد ، بطور خودکار ذهن بشر معطوف کلمات خواهد شد. کلماتی که گاه رسمی و گاه محاوره از زبان گوینده شنیده می شود. دکلمه واژه ای است فرانسوی که از Deklama گرفته شده. خود نشان دهنده این است که نه تنها در شرق ، بلکه در جوامع غربی نیز این نوع گویش رواج داشته و به تناسب فرهنگ مکانی و موقعیت الفاظ در اقسانقاط کره زمین مورد بهره وری قرار می گیرد.

بطور کلی و در یک جمع بندی ساده نظر استادانی همچون دکتر حسن انوری ، دکتر مهشید مشیری و دکتر حسن عمید بر این است که این واژه بدین معناست : خواندن مطلبی با آوای رسا ، آهنگ مناسب ، ژست زیبا و حالت های خاص همراه با داشتن حرارت و احساس برای مخاطب . بطور خلاصه و قابل فهم ، دکلمه یعنی خواندن شعر یا نثر ادبی با صدای بلند و آهنگ مناسب با حالت های خاص به منظور القا کردن محتوا و مضمون کلام به شنونده مطابق کلام.

دکتر سید وحید عمادی با ارائه نظریات و مستندات عینی در مورد واژه دکلمه ، مسیری نو و بدیل را در این وادی نشان داده و مکتبی با نام دکلمه عاشقانه را پایگذاری نموده است. او با نگاهی از پنجره انسانیت و فطرت بشری این کلمه را معنا می کند و معتقد است که هر انسان مطابق با فرهنگ و اعتقادات شخصی خود می تواند نوعی دیکلاماتور قلبی باشد و دکلمه نیازی به نثر یا نظم ادبی ندارد. ملوان ، صدای پای انسان ها را برای کره زمین نوعی دکلمه می بیند و گاه سکوت سنگ برای آب را در اقیانوس بیکران ادبیات ذهنی هربشر بیانی خاص و متفاوت.

او دیکلاماسیون را گویشی برای دونفر می داند. (گوینده برای شنونده).

دکلمه انواع مختلفی دارد و در این واژه موضوعات مختلفی را می توان جای داد. سر تیتر هایی همانند : اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، ادبی و ...

بیان اخبار روزانه نوعی دکلمه محسوب می شود، چرا که شنونده در موقعیتی قرار می گیرد که از نظر روانی صرفا بدون هیچ اظهار نظر و پاسخی ، ابراز احساسات می کند. این احساس گاهی غمگین ، گاهی شاد و گاهی می تواند بدون عکس العمل ذهنی باشد و فقط از دیدگاه دیگران در همان لحظات ، فرد تحت تاثیر بیان گوینده قرار گیرد.

مدیر بنیاد، بطور رسمی اینطور تاثیرگذاری روی بشر را دکلمه نمی داند و معتقد است ، احساسات در بیان بطوری باید نشان داده شود که تاثیر عینی آن هیچگاه از ذهن مخاطب پاک نشود. همانند جاری شدن اشک معشوق در برابر حرف های عاشق.

بدین ترتیب اگر قرار باشد این تاثیرگذاری بطور کامل و بی نقص انجام گردد و تبادل احساسات بین انسان ها بی هیچ کاستی فاعل شود ، صرفا باید تمامی موضوعات را از دیدگاه بشریت که همان قلب ظاهری یا به گویشی دیگر (دل باطنی) است ، مطرح کرد و این امر بدون استفاده از شاهراه عشق و محبت امکان پذیر نیست.

 

دکتر عمادی ، در مکتب دکلمه عاشقانه به ایجاد اطمینان ، ارتباط روانی در سکوت ، برقراری واژه دیکلاماسیون با فطرت انسانی و همچنین اهداف آن می پردازد. 

اوقات شرعی